Voor mkb en familiebedrijven

accountancy en bedrijfsadvies

Vanaf 15 november 2023 gaat de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Met deze wet wordt misbruik van turboliquidatie tegengegaan.

 

Wat is turboliquidatie

Door middel van een turboliquidatie kan een vennootschap waarin geen baten meer aanwezig zijn op een snelle manier worden ontbonden. Het tijdstip van ontbinding valt samen met de beëindiging van de vennootschap. Een voorwaarde voor een turboliquidatie is dat er geen baten meer aanwezig zijn.

 Bij een turboliquidatie vindt er geen vereffening plaats omdat er geen baten zijn om te vereffenen. Er hoeft ook geen vereffenaar of curator te worden aangesteld en de liquidatie hoeft niet openbaar te worden aangekondigd.

 In de praktijk is gebleken dat deze manier van liquidatie gevoelig is voor misbruik met name wanneer een vennootschap wordt geliquideerd met achterlating van lasten.

 

Wat verandert er per 15 november

Vanaf 15 november moet het bestuur van de onderneming binnen 14 dagen na ontbinding een aantal documenten deponeren bij de Kamer van Koophandel, namelijk:

  • Een balans en een staat van baten en lasten dat betrekking heeft op het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden én, indien er geen jaarrekening openbaar gemaakt is, over het voorgaande boekjaar
  • Een beschrijving van:
    1. De oorzaak van het ontbreken van baten op het moment van ontbinding.
    2. De wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld (indien van toepassing).
    3. De redenen waarom de schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven (indien van toepassing).
    4. De jaarrekeningen inzake de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een wettelijke plicht tot openbaarmaking bestaat waar nog niet aan is voldaan.

Na het deponeren van bovengemelde stukken dient het bestuur direct schriftelijke melding te doen aan de schuldeisers.

 Bestuurders die herhaaldelijk of ernstig misbruik maken van turboliquidatie en daarbij schuldeisers duperen, kunnen door een uitgebreid bestuursverbod tijdelijk geen bestuursfunctie of commissariaat meer uitoefenen. Dit kan worden opgelegd indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 

 Deze Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is een tijdelijke regeling van twee jaar. Het is mogelijk dat deze daarna wordt verlengd of permanent wordt ingevoerd.

 Heb je hulp nodig bij het regelen van een liquidatie of de stukken die hiervoor moeten worden opgesteld? VWL Accountants & Adviseurs denkt graag met je mee.