Voor mkb en familiebedrijven

accountancy en bedrijfsadvies

Wet excessief lenen vanaf 2023

 Heb je als aandeelhouder met een aanmerkelijk belang een schuld aan je BV van € 700.000 of meer? Dan krijg je te maken met de wet excessief lenen. Deze wet zorgt ervoor dat er belasting geheven wordt over schulden boven deze drempel. Deze wet is ingegaan per 2023.

 

Wat is de wet excessief lenen

Wanneer je op 31 december 2023 een schuld aan je eigen BV hebt van € 700.000 of meer, wordt het meerdere boven € 700.000 in box 2 belast in de aangifte inkomstenbelasting 2023. Heb je een fiscaal partner? Dan geldt deze grens voor jullie gezamenlijk. Wanneer je meerdere schulden aan verschillende vennootschappen hebt, moet je deze bij elkaar optellen.

 Als de schuld einde 2023 meer bedraagt dan € 700.000 en je deze schuld later aflost, dan is deze aflossing negatief inkomen in box 2. Dit negatief inkomen kan worden verrekend met positieve inkomsten in box 2.

 

Uitzondering eigenwoningschulden

Eigenwoningschulden worden onder bepaalde voorwaarden niet meegerekend voor de wet excessief lenen. Eigenwoningschulden zijn schulden voor de financiering van je eigenwoning waarvoor renteaftrek in box 1 wordt genoten. Voor eigenwoningschulden die zijn ontstaan na 31 december 2022 geldt dat er een recht van hypotheek moet zijn gevestigd.

 

Leningen aan (klein)kinderen

De wet excessief lenen heeft ook gevolgen voor leningen aan (klein)kinderen. Ook hier geldt dat eigenwoningschulden buiten de regeling vallen mits deze aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast mag ieder (klein)kind een schuld hebben van € 700.000. Daarnaast is het mogelijk om €700.000 te lenen aan de echtgenoot/echtgenote van de (klein)kinderen. Als meer wordt geleend wordt het meerdere toegerekend aan de schulden (uitgezonderd de schulden voor de eigen woning) van de DGA bij zijn BV. Als dit leidt tot een schuld van meer dan € 700.000 bij de DGA dan dient over het meerdere te worden afgerekend door de DGA in box 2.

 

Vorderingen en schulden worden niet gesaldeerd

Heb je zowel vorderingen als schulden aan je eigen vennootschap? Er mag helaas niet worden gesaldeerd. Voor de toepassing van de wet excessief lenen wordt alleen gekeken naar de schulden op je BV.

 

Aanpassing drempel per 2024

Door een aangenomen wijziging van het belastingplan 2024 wordt de drempel in 2024 verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. De vraag is of de lagere grens al direct gaat gelden voor het peilmoment van 31 december 2023. Hoewel dit niet met zoveel woorden wordt vermeld, lijkt het daar niet op. De datum voor de inwerkingtreding van Belastingplan 2024 is 1 januari 2024 en het peilmoment is wettelijk vastgelegd op ‘het eind van het kalenderjaar’. Desondanks is dit wel iets om nu al rekening mee te houden.

 

Heb je een schuld aan je eigen BV en wil je advies op maat? Neem dan contact op via onderstaand formulier.